banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Administracja

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie administracji jest przekazanie słuchaczowi podstaw teoretycznych ustroju państwa, podstaw prawa i administracji oraz jego praktycznych aspektów stanowienia, wykonywania i stosowania. W wyniku kształcenia słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę, umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej, konstrukcji aktów prawnych oraz aktów stosowania prawa. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji świadomie będzie potrafił reagować na przejawy zachowań sprzecznych z prawem, prowokacje, naciski i inne sprzeczne z zasadami etyki zachowania.
Studia przygotowują do pracy w urzędach władzy samorządowej, rządowej i gospodarczej na różnych stanowiskach. Z uwagi na ciągły proces doskonalenia zawodowego kadr administracyjnych, artykułowany przez zwierzchników władzy konieczne jest zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego tego sektora usług.
Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku administracyjnym w różnych podmiotach społeczno-gospodarczych, a przede wszystkim publicznych. Absolwent posiada umiejętność stosowania w praktyce współczesnej wiedzy w zakresie administracji, także w odniesieniu do właściwych relacji i komunikacji interpersonalnej. Jest potencjalnym pracownikiem urzędów organów rządowych i samorządowych, władzy wykonawczej oraz administracji gospodarczej. Ponadto ma możliwość zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, tak w handlu, usługach, jak i produkcji na stanowisku związanym z administracyjną stroną działalności podmiotu.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl