banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Stypendia

Stypendium socjalne

Miesięczna kwota: od 600 zł do 1200 zł*

Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o pomoc materialną ustalana jest na każdy rok akademicki. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr pierwszy można składać w dziekanatach uczelni do 5 listopada, na semestr drugi do 20 marca.

Stypendium naukowe dla najlepszych studentów

Miesięczna kwota: 800 zł*

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Warunki ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • złożenie wniosku w terminie do 25 października (pobierz wniosek);
  • uzyskanie za poprzedni rok studiów średniej ocen min. 4,50, a także posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,(w/wym. osiągnięcia należy odpowiednio udokumentować, średnią ocen wylicza się na podstawie wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów);
  • terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów;
  • zaliczenie pierwszego roku studiów.

Szczegółowe informacje umieszczono na tablicy ogłoszeń w dziekanacie uczelni.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Miesięczna kwota: od 600 zł do 1000 zł*

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane wyłącznie na podstawie wniosku i orzeczenia o niepełnosprawności, niezależnie od dochodu w rodzinie studenta i stypendium socjalnego.

 

UWAGA

Student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest do złożenia, wraz z właściwym wnioskiem, oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomoc materialnej na innym kierunku studiów.

*Wysokość stypendium ustalona jest odrębnie na każdy rok akademicki

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl