banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Rekrutacja

Rekrutacja na studia

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres
Zaznacz jeżeli adres korepodencyjny jest inny niż wyżej wymieniony

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, przy ul. Legionów 57a, tel./fax 56 465-04-37, email: dziekanat@wsd.info.pl, dalej zwana WSD.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tel./fax 56 465 68 21 oraz na adres mailowy: iod@wsd.info.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji do WSD i zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie Pana/Pani zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie Pani/Pan studentem WSD.

Pana/Pani dane osobowe – podane w ww. formularzu - nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte, w sytuacji gdy Pan/Pani jako kandydat nie przejdzie pomyślnie procesu rekrutacji.

Odbiorcami Pana/Pani danych będą tylko współpracownicy WSD, firma hostingowa „Twoje-Miasto" i urzędy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych; d) ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do przenoszenia danych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (szczegóły niżej).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia i zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl