banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Zatem ich celem jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie:
– zaburzeń rozwoju człowieka;
– metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami zaburzenia wzroku, słuchu, niepełnosprawności intelektualne, dysfunkcje narządu ruchu, choroby przewlekłe;
– pedagogiki terapeutycznej;
– edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
– projektowania i realizacji programów rewalidacji indywidualnej.

Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwenci studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne chcący pracować w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych: podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych, przedszkolach integracyjnych, szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach szkolno – wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (absolwenci studiów I stopnia), w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych (absolwenci studiów II stopnia).

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl