banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest nabycie umiejętności

– rozpoznawania potencjalnych zagrożeń wobec jednostki i grupy, które prowadza je do wielorakich odmian patologicznego zachowania się,

– projektowania systemów przeciwdziałań uodporniających oraz chroniących dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizujacymi wpływami środowiska,

– programowania i współpracy z rodzicami, zespołami nauczycielskimi, osobami, instytucjami oraz organizacjami, działającymi w otoczeniu szkoły oraz rodziny,

– metodycznych podstaw prowadzenia pracy profilaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych,

– konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych,

– programowania i realizacji zindywidualizowanych oddziaływań resocjalizujących w placówkach dla nieletnich (cechujących się różnym stopniem izolacji), młodocianych a także w środowisku otwartym.

Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznej, profilaktyki społecznej oraz terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych.

Słuchacze po ukończonych studiach podyplomowych uzyskują przygotowanie merytoryczne potrzebne do podjęcia pracy w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna będą przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej.

Absolwenci studiów posiadający kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 PRK (co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych, licencjackich), posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, chcący uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz jako nauczyciel w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (dla absolwentów studiów I stopnia) oraz j.w. i ponadgimnazjalnych (dla absolwentów II stopnia).

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl