banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Słuchacz wyposażony zostaje we wiedzę dotyczącą potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem (lub innymi zaburzeniami z tzw. spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej), zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.     

1. Spotkanie z dyrektorem placówki i kadrą specjalistyczną/ radą pedagogiczną (zależnie od specyfiki placówki).
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki.
3. Analiza dokumentacji placówki z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych).
4. Obserwacja działalności placówki poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych o zróżnicowanym zakresie.
Głównie w zakresie:
– rozwoju zachowań społecznych,
– rozwoju procesów poznawczych,
– w zakresie rozpoznawania i interpretowania zachowań oraz ich uwarunkowań w relacjach z rówieśnikami,
– w zakresie rozpoznawania i interpretowania zachowań oraz ich uwarunkowań w relacjach z nauczycielem,
– rodzajów i sposobów komunikacji (werbalnych i pozawerbalnych),
– współpracy ze środowiskami rodzinnymi lub opiekuńczymi osób mającą trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym,
– oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
5. Wykorzystywanie gotowych, modyfikowanie i sporządzanie własnych narzędzi diagnostycznych (przy współpracy specjalistów pracujących w placówce). Wykonywanie procedury diagnostycznej podczas odbywania praktyki.
6. Planowanie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami z autyzmem, obejmujące:
– przygotowanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem:
– celów, metod, form pracy,
– metodyki pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
– organizacją terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem,
– możliwości psychofizycznych osób biorących udział w zajęciach,
– doboru i wykorzystania specjalnych pomocy w procesie terapeutycznym,
– motywowania do aktywności i wykorzystywania mocnych stron w rozwoju,
– ewaluacji postępów rozwojowych na podstawie diagnozy.
– omawianie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych z obserwującym te zajęcia
specjalistą. Dyskusja wokół w/w zagadnień
7. Konsultacje ze specjalistami pracującymi w placówce.
8. Podsumowanie praktyk.

Wymiar godzinowy pracy praktykanta przeznaczonych na realizację zadań zawartych w programie praktyk:
– w p. 1 i 2 – 5 godzin,
– w p. 3 – 10 godzin pracy praktykanta,
– w p. 4 – 50 godzin pracy praktykanta,
– w p. 5 – 10 godzin pracy praktykanta
– w p. 6 – 35 godzin pracy praktykanta,
– w p. 7 i 8 – 10 godzin. RAZEM: 120 godzin

Miejsca praktyk: placówki i instytucje zajmujące się pomocą osobom z autyzmem, tj ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki terapii, poradnie terapeutyczne, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne (gdzie uczestniczą dzieci ze spektrum Autyzmu).

Absolwenci studiów posiadający kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 PRK (co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych, licencjackich), posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, chcący uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno – wychowawczych i szkół specjalnych, jak również do osób zainteresowanych problematyką wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl