banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Wychowanie fizyczne – studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Prowadzone w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, pedagogiki sportu, psychologii sportu, socjologii, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej i wielu innych.

Wszystko po to, by nauczyciel był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego, i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

Planowane przedmioty: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryki, socjologia, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego, podstawy treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, pierwsza pomoc przedmedyczna, gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, emisja głosu, praktyka zawodowa w wymiarze 90 godz.

Studia kierujemy do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Opłata za całość studiów wynosi: 3 500 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl