banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs pedagogiczny

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs pedagogiczny skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, tj. podmiotów planujących przyjęcie uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu, posiadających:
– świadectwo ukończenia technikum, techniku uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego technikum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności ) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Korzyści

Niepodważalnym atutem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Słuchacz nabywa kompetencje pedagogiczne z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

Zakładane korzyści słuchacz osiąga uczestnicząc w zajęciach z udziałem wykładowcy oraz bez jego udziału (praca własna słuchacza, tj. przygotowanie się do zajęć, pisanie prac kontrolnych). Po ukończeniu kursu, absolwent otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego.

Planowanie zagadnienia

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

Kosz kursu wynosi: 1 000 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl