banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Opiekun dzienny

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs skierowany jest do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
• pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun;
• posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i odbyła 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;
• ukończyła 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna.

Korzyści

Osoba, która ukończy kurs będzie posiadała wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
  • opieki nad dzieckiem w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnychi opiekuńczych;
  • planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
  • udzielania pierwszej pomocy;
  • budowania relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Czas trwania

Czas trwania kursu: 130 godzin + 30 godzin praktycznych

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 950 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl