banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zapomoga

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
  2. Zdarzeniem losowym jest śmierć członka rodziny, na którego utrzymaniu pozostawał student; ciężka choroba studenta lub członka rodziny, o którym mowa w § 13 ust. 1; powódź, pożar lub inna klęska żywiołowa, kradzież oraz inne szczególne okoliczności powodujące trudną sytuację materialną.
  3. Zapomoga losowa nie przysługuje z tytułu urodzenia dziecka.
  4. Zapomoga przyznawana jest studentowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.
  5. Podstawą ubiegania się o zapomogę są załączone do wniosku dokumenty potwierdzające powstanie zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie się dotychczasowej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe powinno być udokumentowane przez odpowiednie organy: policja, straż pożarna, instytucja ubezpieczeniowa, służba zdrowia i inne.
  6. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.
  7. Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
  8. Zapomogę wypłaca się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.
Arkusz kalkulacyjny wspomagający obliczenie dochodu netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Wniosek nr 1
Wniosek nr 2 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych
Wniosek nr 3 - wniosek o stypendium rektora
Wniosek nr 4 - wniosek o zapomogę
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o stanie dochodów

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl