banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta*

Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości przyznawane jest studentowi w przypadku:

 • gdy jest sierotą zupełnym lub półsierotą,
 • gdy osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej
 • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600 zł (od 01.01.2022) – określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazanych w ust. 2

*o ile spełnia on warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki nie może przekraczać kwoty: 1 294,40 zł netto na członka rodziny studenta.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA po 25 dniu miesiąca.

WAŻNE! – Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i par.17 ust. 6 regulaminu – Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, któremu dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600.00 zł (od dnia 01.01.2022 r.), jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Stwierdzenie w zaświadczeniu, iż student lub jego rodzina nie pobiera świadczeń lub niekorzysta z pomocy OPSu nie jest informacją wystarczającą.

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W przypadku nie przedstawienia przez studenta zaświadczenia o wymaganej treści zastosowanie ma art. 88 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku w/w zaświadczenia były uzasadnione oraz student udokumentował inne źródła utrzymania rodziny.

Komisja stypendialna na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego – czyli wszystkich dokumentów przedstawiających dochody rodziny studenta oraz informacji zawartych w zaświadczeniu z ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku braku zaświadczenia – wyjaśnień złożonych przez studenta i udokumentowania innych źródeł utrzymania rodziny ocenia, czy złożone dokumenty i wyjaśnienia uprawniają do otrzymania stypendium socjalnego.

Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta

Wyliczenia dochodu z działalności gospodarczej

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (eli.gov.pl)

Na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i rodzaju opłacania podatku należy z tabel uiszczonych na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu przypasować kwoty z kolumny „MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU” lub „MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU” i dopasować roczny dochód.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz.574 , z późn. zm).

Wyliczanie dochodu netto

Inne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa wniosek wraz z udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o stypendium socjalne stanowi załącznik nr 1.
 

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zależności od sytuacji, student zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków jego rodziny, w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór – załącznik nr 1A,
 2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 3. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (załącznik nr 1B).
  Do oświadczenia należy załączyć:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego, zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu ewidencjowanego albo
  • decyzję (decyzje) urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej. Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej, a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku.
 4. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 1C),
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych, wrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznaniu stypendiów, albo nakaz płatniczy za ten rok,
 6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia,
 7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 8. w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz kwotę utraconego dochodu,
 9. w przypadku uzyskania dochodu – dokument zaświadczenie płatnika dochodu stwierdzającego wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu dochodu,
 10. dokument potwierdzający wiek dzieci i rodzeństwa, np. skrócony odpis aktu urodzenia,
 11. aświadczenia stwierdzające uczęszczanie dzieci i rodzeństwa do szkół ponadgimnazjalnych,
 12. dodatkowo na stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych) – dokumenty potwierdzające zakwaterowanie w miejscu pobierania nauki, np. zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, umowa najmu, dowody wpłaty za wynajem kwatery, a przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu małżonka jako osoby pozostającej bez pracy na dzień złożenia wniosku lub akt urodzenia dziecka,
 13. w przypadku studenta samodzielnego finansowo:
  • dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów oraz ich wysokość w ostatnim roku podatkowym,
  • dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów oraz ich wysokość w roku bieżącym – do dnia złożenia wniosku,
 14. oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,
 15. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

W uzasadnionych przypadkach uczelnia może żądać od studenta innych dokumentów lub oświadczeń, określających jego sytuację materialną.

Dokumentację przyznanych świadczeń pomocy materialnej prowadzi dziekanat ANS.

 
Arkusz kalkulacyjny wspomagający obliczenie dochodu netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Wniosek nr 1 - wniosek o stypednium socjalne
Wniosek nr 2 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych
Wniosek nr 3 - wniosek o stypendium rektora
Wniosek nr 4 - wniosek o zapomogę
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o stanie dochodów

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl