banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W/w osiągnięcia i wyniki sportowe należy odpowiednio udokumentować.
  2. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  3. Uprawnienie studenta do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce warunkowane jest terminowym zaliczeniem wszystkich przedmiotów i zdaniem wszystkich egzaminów objętych planem studiów.
  4. Studentowi wznawiającemu studia, może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów po zaliczeniu roku, na którym wznowił studia.
  5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Demokracji na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.
  6. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie do 25 października.
Arkusz kalkulacyjny wspomagający obliczenie dochodu netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Wniosek nr 1 - wniosek o stypednium socjalne
Wniosek nr 2 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych
Wniosek nr 3 - wniosek o stypendium rektora
Wniosek nr 4 - wniosek o zapomogę
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o stanie dochodów

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl