banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 
  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Za orzeczenie równoważne uważa się orzeczenia wydane przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. – Dz. U. Nr 162, poz. 1118).
  2. W przypadku, gdy orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 wydane zostało na czas określony, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania danego orzeczenia. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się ponownie od dnia wydania orzeczenia.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.
Arkusz kalkulacyjny wspomagający obliczenie dochodu netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Wniosek nr 1 - wniosek o stypednium socjalne
Wniosek nr 2 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych
Wniosek nr 3 - wniosek o stypendium rektora
Wniosek nr 4 - wniosek o zapomogę
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o stanie dochodów

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl