banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Na obecnym rynku wzrosło znaczenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w skali kraju i międzynarodowym, powstało również szereg nowych uwarunkowań społecznych, dotyczących konieczności uwzględnienia w pracy zawodowej aspektów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Przede wszystkim XXI wiek stawia przed Polską ogromne wyzwania. narodowym i międzynarodowym.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w module bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym.

Absolwenci będą trafnie identyfikować wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumieć ich specyfikę, a także właściwie dobierać środki przeciwdziałania im na różnych szczeblach. Posiądą także wiedzę na temat podstawowych procesów i trendów w środowisku międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jego zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, wojskowych i kulturowych.

Absolwenci poznają zagadnienia poświęcone problematyce ogólnej, w tym kwestiom terminologicznym i teoretycznym z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zagadnieniom normatywnym, a także najważniejszym trendom i zjawiskom występującym w tej dziedzinie. Można tu wymienić zagadnienia związane z międzynarodowym prawem humanitarnym, socjologią stosunków międzynarodowych, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi, czy też współczesne stosunki polityczne.

Ponadto absolwenci poznają różne wymiary przedmiotowe bezpieczeństwa (polityczne, wojskowe i prawne). Duży nacisk położono także na przygotowanie absolwentów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowo-społecznego, którego znaczenie w ostatnich latach niepomiernie wzrosło.

W związku z tym, uwzględniono przedmioty, które powinny uzupełnić wiedzę i wykształcić umiejętności analityczne i kompetencje społeczne studentów w tej dziedzinie, proponując międzynarodowe stosunki kulturalne czy też socjologię stosunków międzynarodowych oraz międzynarodową politykę społeczną.

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne w module bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w:

 • szeroko pojętych służbach mundurowych i specjalnych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wojsko Polskie),
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego),
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym,
 • samorządzie lokalnym i regionalnym,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

Zapisz się do końca lipca aby zachować niższe ceny!

Ceny obowiązujące do 31.07.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300,00 zł 330,00 zł 363,00 zł 100,00 zł

Ceny obowiązujące od 01.08.2024r.:

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
330,00 zł 363,00 zł 399,30 zł 100,00 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl