banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe

Utworzenie modułu zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na specjalistów w tym zakresie. Region kujawsko-pomorski, w tym Grudziądz jest miastem w którym funkcjonują rozbudowane infrastrukturalnie jednostki wojskowe, jak również dwa największe w regionie zakłady karne. Ponadto dobre perspektywy rozwoju bezpieczeństwa wewnętrznego w skali kraju, jak i na rynku międzynarodowym są wynikiem zwiększonego ryzyka związanego z terroryzmem

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent studiów I stopnia, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w module zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe pozna i zrozumie istotę współczesnych konfliktów społecznych i politycznych jako zagrożeń ładu międzynarodowego.
 
Zdobędzie wiedzę o zapobieganiu zjawisku terroryzmu, jego psychologicznych i taktycznych aspektach i możliwościach przeciwdziałania. Opanuje metody oceny ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych. Nabędzie wiedzę z zakresu zasad planowania w zarządzaniu kryzysowym oraz umiejętności podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
 
Moduł ten przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne.
 
Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.
 
Student pozna specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Będzie potrafił analizować i stosować procedury działań systemu zarządzania kryzysowego, odpowiednio reagować na zaistniałe sytuacje i przeprowadzać działania w celu maksymalnej redukcji zagrożenia.
 
Posiadać będzie umiejętność organizowania zabezpieczeń logistycznych ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania oraz strategię i taktykę terrorystów; będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w sytuacji konfliktowej.
 
Absolwent będzie wiedział jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP.
Absolwent będzie potrafił analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Będzie również potrafił rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Perspektywy zawodowe

Zostanie przygotowany do pracy w

 • służbach specjalnych i policji;
 • jako pracownik instytucji związanej z kreowaniem polityki bezpieczeństwa;
 • w wydziałach ochrony ludności i zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa ;
 • jako pracownik przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych
 • jako specjalista w instytucjach i formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • jako specjalista do spraw planowania cywilnego i analityk w instytucjach publicznych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl