banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika o module pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną socjologiczną i historyczno – filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki, a także wiedzę specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowiska, identyfikowaniem problemów z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii oraz opracowywaniem i wdrażaniem projektów z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem.

Posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie pracować z komputerem i wykorzystać do pracy multimedia. Absolwent tej specjalności uzyska uprawnienia pedagogiczne i zgodnie z przepisami prawa oświatowego będzie mógł być zatrudniony w szkołach i placówkach oświatowych.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent kierunku pedagogika o module pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika o module pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje uprawnienia do pracy w środowiskowych domach i ośrodkach opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach różnych szczebli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej. Absolwent tej specjalności może pracować jako pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia społecznego.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl