banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika szkolna z andragogiką

Moduł ten umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, planowania rozwoju zawodowego, zarządzania wiedzą i edukacją w zakładzie pracy, organizowania procesu kształcenia ludzi dorosłych, wychowania do edukacji ustawicznej, animacji społeczno-oświatowej, podejmowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, a także zarządzania placówkami edukacji dorosłych.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent studiów na kierunku pedagogika o module pedagogika szkolna z andragogiką to osoba przygotowana do prowadzenia i realizacji zadań społeczno-wychowawczych i humanizacyjnych, zajmująca się działalnością pedagogiczną, umiejąca i chcąca pracować z młodzieżą i z dorosłymi nad wyrobieniem u nich postawy dobrego człowieka, dobrego obywatela i dobrego pracownika zarazem, przy tym pracownika osiągającego mistrzostwo w zawodzie oraz pełne zadowolenie z wykonywania powierzonych mu zadań zawodowych i społecznych. Absolwent ma być, nie tylko specjalistą wąskiego odcinka pedagogicznej działalności, ale ma być przede wszystkim jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do gromadzenia, operacjonalizacji, funkcjonalizacji wiedzy i wykorzystania doświadczenia.

Jego wiadomości i umiejętności wiążą się głównie z orientacją, poradnictwem, doradztwem zawodowym skierowanym do młodzieży, dorosłych, pracujących oraz bezrobotnych, procesem kształcenia zawodowego, funkcjonowaniem współczesnego zakładu pracy, jak również problematyką wychowania i edukacji osób dorosłych i starszych. Rezultatem kształcenia Studentów tej specjalności będzie absolwent przygotowany do pracy z człowiekiem w każdym wieku, wyposażony w umiejętności wychowawczego oddziaływania na reprezentantów wszystkich pokoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku pedagogika o module pedagogika pracy z andragogiką powinni prezentować aktywną postawę na rynku przejawiającą się mobilnością, elastycznością i gotowością do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym i pośrednictwem pracy, a także w działach personalnych zakładów pracy.

Posiadane przez absolwenta tego modułu, kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia w charakterze pedagoga pracy, doradcy zawodowego, szkolnego dorady zawodowego, doradcy pracy, pośrednika pracy, organizatora działalności społeczno-wychowawczej, organizatora prac tzw. publicznych, organizatora działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych, specjalisty ds. zatrudnienia i spraw socjalnych między innymi w:

 • szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • akademickich biurach karier,
 • urzędach pracy,
 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • agencjach zatrudnienia,
 • Klubach Pracy,
 • instytucjach dialogu społecznego,
 • Gminnych Centrach Informacji,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Wojskowych Centrach Aktywizacji Zawodowej,
 • biurach pracy,
 • agencjach konsultingowych,
 • działach personalnych przedsiębiorstw sektora prywatnego i organizacjach samorządowych.

Specjalność daje również możliwość pracy w szeroko rozumianej edukacji dorosłych: w placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach organizacji czasu wolnego, instytucjach kształcenia dorosłych i formach kształcenia ustawicznego. Kwalifikacje tej specjalności dają możliwość pracy w charakterze:

 • kierowników placówek oświatowych i kultury, np. centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, szkół dla dorosłych, firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych zakładów pracy, bibliotek, domów i ośrodków kultury, uniwersytetów III wieku,
 • instruktorów, trenerów, doradców, prowadzących konkretną działalność edukacyjną i wychowawczą z dorosłymi,
 • organizatorów i realizatorów działalności kulturalno-oświatowej,
 • wolontariuszy w różnych instytucjach oraz placówkach oświaty i kultury dorosłych oraz osób starszych w ramach organizacji państwowych prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl