banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Absolwent pedagogiki szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny oraz wspomagania rozwoju dziecka.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Posiada wiedzę na temat problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, działań pomocowych i wspierających na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę dla diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców.

Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania zachowań uczniów, problemów w ich funkcjonowaniu w celu projektowania pomocy i stymulowania ich rozwoju poprzez zintegrowane działania własne, nauczycieli i specjalistów, o różnym charakterze, m.in. rozwijające uzdolnienia czy umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne w tym korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze wspomagającym rozwój dziecka.

Jest przygotowany do współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola. Absolwent potrafi podejmować efektywne działania związane z diagnozą, profilaktyką czy terapią trudności w uczeniu się, wobec dzieci o różnych potrzebach i możliwościach, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania występujących trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, prowadzić zajęci korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, podejmować działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, współpracować z rodzicami uczniów.

Absolwent potrafi pracować w zespole, działa zgodnie z zasadami etycznymi, jest otwarty na rozwój zawodowy.

Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje pedagoga szkolnego i możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl