banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna w środowisku otwartym

W związku z coraz bardziej rosnącymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie resocjalizacja i profilaktyka społeczna w środowisku otwartym mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, uczelnia planuje również uruchomienie kolejnego modułu w wyż.wym. zakresie.

Na obecnym rynku wzrosło bowiem znaczenie zagadnień związanych z resocjalizacją i profilaktyką społeczną, powstało również szereg nowych uwarunkowań zarówno prawnych, jak i środowiskowych, dotyczących konieczności uwzględnienia aspektów związanych z profilaktyką różnych zagrożeń w środowisku społecznym. Obecne realia rynku wymuszają konieczność diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów społecznych.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 350 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku resocjalizacja z modułem resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym zostanie przygotowany do podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również do realizacji działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu: współczesnych tendencji w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, współczesnych teorii uzależnień, specyfiki działań profilaktycznych, zasad budowania różnych rodzajów programów profilaktycznych, zasad budowania resocjalizacyjnych programów penitencjarnych, specyfiki współpracy w obszarze profilaktyki, jak i resocjalizacji z wybranymi instytucjami reprezentującymi środowisko lokalne, jak również w zakresie wykorzystania narzędzi wsparcia rodzinie zagrożonej czy też technik mediacji i komunikacji w sytuacji kryzysu.

Nabędzie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych, związanych z działaniami resocjalizacyjnymi, profilaktycznymi, pomocowymi, rozpoznawania podstawowych zagrożeń społecznych i diagnozy potrzeb wybranych grup społecznych, przygotowania programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym do rodziny zagrożonej, tworzenia resocjalizacyjnych programów profilaktycznych, dokonywania oceny działań o charakterze profilaktycznym, pomocowym w kontekście ich celowości i efektywności, w zakresie wykorzystywania w praktyce narzędzi pracy terapeutycznej, praktycznego wykorzystywania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacji kryzysowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zostanie przygotowywany do pracy w placówkach resocjalizacyjnych otwartych:

 • w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących się działalnością profilaktyczną,
 • w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w służbach prewencji Policji,
 • w policyjnej izbie dziecka lub w zespole ds. nieletnich i patologii,
 • w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które prowadzą statutową działalność w obszarze profilaktyki i resocjalizacji

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
350 zł 385 zł 423,50 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl