banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Resocjalizacja penitencjarna

Utworzenie modułu resocjalizacja penitencjarna podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na wykwalifikowanych pracowników penitencjarnych. Zapotrzebowanie na ten zasób kadrowy było duże zarówno w przeszłości, jak również obecnie, zaś podaż kadr pozostaje wciąż niewspółmiernie mała.
 
Resocjalizacja penitencjarna w pełni uwidacznia swe potrzeby i wszechstronne możliwości w środowisku resocjalizacyjnym. Stosunkowo długie tradycje i historia regionu związana z funkcjonowaniem zakładów karnych powodują, iż wielu młodych ludzi wiąże swe przyszłe życie zawodowe z resocjalizacją penitencjarną.
 
Przyszli studenci spodziewają się również znaleźć bez problemów ciekawą oraz dobrze opłacaną pracę. Te konkretne przesłanki przejawiają się wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili uczelni swoje zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie szeroko rozumianej resocjalizacji penitencjarnej.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 350 zł miesięcznie

Cel studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku resocjalizacja z modułem resocjalizacja penitencjarna jest zdobycie wiedzy w zakresie zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zjawisk dewiacyjnych, procesu wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie.

Absolwent będzie posiadał umiejętności stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, programowania działań resocjalizujących, prowadzenia zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwent będzie gotowy do współpracy z otoczeniem, będzie posiadał rozwinięte kompetencje społeczne, będąc świadomym etycznego wymiaru pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Przygotowany zostanie do poszukiwania rozwiązań problemów wynikających ze skuteczności procesu resocjalizacji.

Będzie potrafił również identyfikować przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych, prowadzących do przestępstw (kryminologia), wdrożyć w praktyce zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także wykaże postawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, które będą miały na celu korektę zachowań i postaw osób niedostosowanych społecznie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w szeroko rozumianych placówkach resocjalizacyjnych (w tym jako opiekun, wychowawca i funkcjonariusz służby mundurowych), zostanie przygotowany do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, także do pracy z osadzonymi w zakładach karnych, poprawczych, objętych systemem monitoringu elektronicznego. Absolwent studiów będzie posiadał kwalifikacje do pracy w zamkniętych placówkach resocjalizacyjnych, tj. w zakładach karnych i zakładach poprawczych dla nieletnich.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Opłaty

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
350 zł 385 zł 423,50 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl