banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Penitencjarystyka

Utworzenie modułu penitencjarystyka podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na wykwalifikowanych funkcjonariuszy penitencjarnych ze znajomością profesjonalnego warsztatu pracy w placówkach resocjalizacyjnych typu zamkniętego. Zapotrzebowanie na ten zasób kadrowy było duże zarówno w przeszłości, jak również obecnie, zaś podaż kadr pozostaje wciąż niewspółmiernie mała.
 
Popyt na pracowników w placówkach resocjalizacyjnych w pełni uwidacznia swe potrzeby i wszechstronne możliwości w środowisku resocjalizacyjnym zamkniętym. Stosunkowo długie tradycje i historia regionu związana z funkcjonowaniem zakładów karnych powodują, iż wielu młodych ludzi wiąże swe przyszłe życie zawodowe z resocjalizacją w środowisku zamkniętym.
 
Przyszli studenci spodziewają się również znaleźć bez problemów ciekawą oraz dobrze opłacaną pracę. Te konkretne przesłanki przejawiają się wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili uczelni swoje zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie penitencjarystyki.

Studia magisterskie

II stopnia

Nauka trwa

2 lata
IV semestrów

Koszt

od 380 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku resocjalizacja z modułem penitencjarystyka uzyska wiedzę o metodach pracy resocjalizacyjnej w placówkach typu zamkniętego. Zostanie zapoznany z teoretyczną i praktyczną problematyką procesu resocjalizacji osób wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego w placówkach resocjalizacyjnych zamkniętych.
Absolwent dowie się jak organizować postępowanie resocjalizacyjne, by pomóc jednostce prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Pozna też formy oddziaływań w środowisku zamkniętym. Będzie miał możliwość krytycznej oceny prezentowanych treści, co pozwoli im ukształtować ich spojrzenie na cały proces resocjalizacji. Absolwent uzyska niezbędną wiedzę oraz zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim metodyczne, a także gamę umiejętności komunikacyjnych, przydatnych podczas rozwiązywania konfliktów społecznych w środowisku resocjalizacyjnym zamkniętym.
 
Studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania polskich służb mundurowych w placówkach resocjalizacyjnych typu zamkniętego, organizacji więziennictwa polskiego oraz metodyki pracy penitencjarnej, metod komunikacji i socjoterapii przydatnych w środowisku resocjalizacyjnym typu zamkniętego, poznają także przepisy prawa penitencjarnego.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują studentów do podjęcia pracy tj. w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów Wpisowe
380 zł 418 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl