banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną

Na obecnym rynku wzrosło znaczenie zagadnień związanych z profilaktyką społeczną z prewencją kryminalną, powstało również szereg nowych uwarunkowań zarówno prawnych, jak i środowiskowych, dotyczących konieczności uwzględnienia aspektów związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną w środowisku społecznym.
 
Obecne realia rynku wymuszają konieczność diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów społecznych. Koniecznością stało się zdobycie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności związanych z właściwą profilaktyką i prewencją w szeroko rozumianym środowisku resocjalizacyjnym. Stąd też uczelnia oferuje studiowanie specjalności w wyż.wym zakresie.

Studia magisterskie

II stopnia

Nauka trwa

2 lata
IV semestrów

Koszt

od 380 zł miesięcznie

Cel studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku resocjalizacja, moduł profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną przygotowują absolwenta, który:

 1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 3. Posiada umiejętność dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 4. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
 5. Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne.
 6. Ma świadomość potrzeby działań prewencyjnych zmniejszających przestępczość i wykroczeń popełnianych przez ludzi na różnych etapach życia.
 7. Potrafi dostrzec objawy zjawisk i sytuacji kryminogennych i dostosować do nich własne działania prewencyjne.
 8. Zna szczegółowo oraz potrafi monitorować i diagnozować dysfunkcje, zagrożenia i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń i zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych.
 9. Potrafi projektować i wdrażać programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i zaburzeniom socjalizacji oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi.
 10. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji profilaktyki społecznej i resocjalizacji, prewencji kryminalnej, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 11. Posiada wiedzę, umiejętności i warsztat w zakresie diagnozowania jednostki, rodziny, grupy, środowiska lokalnego w związku z potrzebami i działaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi.
 12. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi w środowisku otwartym, w warunkach wolności dozorowanej, izolacji społecznej oraz wsparcia post-penitencjarnego.
 13. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, socjoterapii oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb, z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów II stopnia na kierunku resocjalizacja podwyższy kompetencje społeczne, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych w zakresie profilaktyki, prewencji i programów naprawczych.

Absolwent uzyska przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do policji i służb mundurowych, ale także będzie miał możliwość zdobycia kwalifikacji podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb. Będzie potrafił rozwiązywać problemy praktyczne, przeprowadzać diagnozę problemów społecznych, a także realizować programy i projekty profilaktyczne, prewencyjne i naprawcze.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
 • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów Wpisowe
380 zł 418 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl