banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Integracja i bezpieczeństwo europejskie

Absolwent o module integracja i bezpieczeństwo europejskie zdobędzie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.
 
Celowi temu przyświeca kompozycja efektów uczenia i struktura programu nauczania, który koncentruje się na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej i gospodarczej.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach. Celem studiowanej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym) i gospodarczej. Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zostanie wyposażony w zaawansowaną wiedzę i przydatne umiejętności w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, pozna zagadnienia bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa Polski i UE, bezpieczeństwa międzynarodowego w UE, jak również w zakresie strategii bezpieczeństwa w UE i prawa pracy oraz prawo urzędniczego w UE. Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent będzie potrafił analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) w skali Europy, w tym Polski. Będzie również potrafił rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe o module integracja i bezpieczeństwo europejskie zostaną przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach i organizacjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo europejskie. Te interdyscyplinarne studia zapewniają wiedzę z wielu dziedzin, nie tylko z zakresu nauk o polityce i administracji, ale także z zakresu nauk o bezpieczeństwie.
 
Absolwenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem europejskim, polityki bezpieczeństwa Polski i UE, zastaną również zapoznani z prawami człowieka, poznają także zagadnienia o państwie i prawie, z zakresu polityki zagranicznej Polski czy też z zakresu nauk o polityce, jak również tematykę ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 
Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, będzie mógł rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl