banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Polityka międzynarodowa

Studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o module polityka międzynarodowa mają na celu przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy, wypracowywanie niezbędnych umiejętności oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia (środowiska) społecznego.
 
Student kierunku stosunki międzynarodowe o module polityka międzynarodowa będzie posiadał podstawy wiedzy z zakresu teorii stosunków międzynarodowych przede wszystkim w wymiarach: politycznym i kulturowo-cywilizacyjnym.
 
Wspomniane podstawy są następnie poszerzane „dwutorowo” o: wiedzę z zakresu funkcjonowania najważniejszych instytucji na arenie światowej (organizacje międzynarodowe, analiza roli państwa w porządku międzynarodowym); wiedzę z zakresu podstawowych trendów i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym.
 
Tym samym student otrzymuje podstawową wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru współczesnych stosunków międzynarodowych.

Studia licencjackie

I stopnia

Nauka trwa

3 lata
VI semestrów

Koszt

od 300 zł miesięcznie

Cel studiów

Absolwent specjalności polityka społeczna uzyska rzetelną, zaawansowaną wiedzę w zakresie socjologii stosunków międzynarodowych, pozna wybrane zagadnienia polityki międzynarodowej, specyfikę działania służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych, zagadnienia polityki zagranicznej państw iberyjskich, problemy Polonii i Polaków za granicą, jak również prawo pracy i prawo urzędnicze.

Zdobyta wiedza oraz podstawowe umiejętności zachowania się w świecie stosunków międzynarodowych powinny przełożyć się na postawę studenta, która cechować ma się przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za dobro państwa (oraz składających się nań małych ojczyzn) i jego pozytywny wizerunek w świecie. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności polityka międzynarodowa utożsamia się z własnym państwem i odczuwa potrzebę działania na rzecz jego dobrobytu. Rozumie, że dobro indywidualne jest silnie zdeterminowane dobrem wspólnym i wspólnie tworzonym kapitałem społecznym. W związku z powyższym, korzystając z doświadczenia pracy zespołowej, zdobytego na licznych seminariach, warsztatach i konwersatoriach, absolwent chętnie i w umiejętny sposób inicjuje lub podejmuje współpracę na rzecz dobra swojego bliższego i dalszego środowiska społecznego, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę oraz umiejętności.

Absolwenta specjalności cechować ma ponadto zdolność do dialogu międzykulturowego, umiejętność transkulturowej empatii i okazywania szacunku innym kulturom oraz rozumienie specyficznych kodów i tabu kulturowych. Absolwent specjalności rozumie, że jego ojczyzna wpisana jest w sieć najróżniejszych zależności oraz potencjalnie twórczych i korzystnych interakcji o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyetnicznym.

Perspektywy zawodowe

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
  • 2 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie najlepiej jest wykonać u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Większość fotografów standardowo wykonuje zdjęcie do dowodu aparatem cyfrowym. format JPG do 2MB / rozmiar min. 236×295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi);
  • potwierdzenie wpłaty za legitymację studencką na konto uczelni w kwocie 22zł (opcjonalne);
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty

I Rok studiów II Rok studiów III Rok studiów Wpisowe
300 zł 330 zł 363 zł 100 zł

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłaty:

Waluta polska PLN

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

73 9484 1033 2300 0317 4658 0002

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Waluta zagraniczna EURO lub inna

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

SWIFT: POLUPLPRXXX
19 9484 1033 2300 0317 4658 0004

Tytuł powinien zawierać imię, nazwisko studenta oraz rodzaj płatności.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl